Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Stabat Mater


  Stabat Mater dolorosa
  iuxta crucem lacrimosa
  dum pendebat Filius.
  Stála Matka bolestiplná a plačící vedle kříže, na němž pněl její syn.
  Cuius animam gementem
  contristatam et dolentem
  pertransivit gladius.
  Její lkající, zkormoucenou a bolestnou duši proťal meč.
  O quam tristis et afflicta
  fuit illa benedicta
  Mater unigeniti
  Ó jak smutná a sklíčená byla ona požehnaná Matka Jednorozeného.
  Quae moerebat et dolebat
  pia Mater, cum videbat
  Nati poenas inclyti.
  Jak truchlila a jaký měla zármutek ta dobrá Matka, když viděla bolesti svého milovaného Syna.
  Quis est homo, qui non fleret
  Christi Matrem si videret
  in tanto supplicio?
  Je člověk, který by neplakal, kdyby viděl Kristovu matku v takovém ponížení?
  Quis non posset contristari
  Piam Matrem contemplari
  dolentem cum Filio?
  Kdo by se neslitoval, kdyby uzřel zbožnou matku trpící se Synem?
  Pro peccatis suae gentis
  vidit Iesum in tormentis
  et flagellis subditum
  Pro hříchy svého lidu vidí Ježíše v mukách a podrobeného bičování.
  Vidit suum dulcem Natum
  morientem, desolatum
  dum emissit spiritum.
  Viděla své sladké dítě, umírajícího a opuštěného, dokud nevypustil duši.
  Eia Mater, fons amoris
  me sentire vim doloris
  fac, ut tecum lugeam.
  Matko, prameni lásky, dej mi pocítit sílu bolesti, kéž s tebou truchlím.
  Fac, ut ardeat cor meum
  in amando Christum Deum
  ut sibi complaceam.
  Učiň, ať mé srdce plane láskou ke Kristu Bohu, abych se mu zalíbil.
  Sancta Mater, istud agas
  Crucifixi fige plagas
  cordi meo valide.
  Ty sama, svatá Matko, učiň, aby rány Ukřižovaného byly vtištěny do mého srdce.
  Tui Nati vulnerati
  tam dignati pro me pati
  poenas mecum divide.
  O bolesti tvého raněného Syna, který tolik pro mne ráčil trpět, se se mnou poděl.
  Fac me vere tecum flere
  Crucifixum condolere
  donec ego vixero.
  Nech mne s tebou plakat, litovat Ukřižovaného, dokud budu žít.
  Iuxta crucem tecum stare
  te libenter sociare
  in planctu desidero.
  Přeji si stát s tebou vedle kříže a připojit se chutě k tobě v pláči.
  Virgo virginum praeclara
  mihi iam non sis amara
  fac me tecum plangere.
  Přejasná Panno panen, nestaň se mi hořkou, nech mne s tebou naříkat.
  Fac, ut portem Christi mortem
  passionis fac consortem
  et plagas recolere.
  Učiň, abych nesl Kristovu smrt, měl účast na jeho utrpení a uvažoval o jeho ranách.
  Fac me plagis vulnerati
  Cruce hac inebriari
  ob amorem Filii
  Zraň mne jeho ranami, opoj mne křížem tímto kvůli Synově lásce.
  Fac me Cruce custodiri
  morte Christi praemuniri
  confoveri gratia
  Jeho kříž nechť mne střeží, Kristova smrt chrání a milost občerstvuje.
  Inflammantus et accensus
  per te, Virgo, sim defensus
  in die iudicii
  Zapálený a zanícený, tebou kéž jsem, Panno, chráněn v den soudu.
  Christe, cum sit hinc exire
  fac per Matrem me venire
  ad palmam victoriae.
  Kriste, až budu umírat, nech mne skrze Matku dojít palmy vítězství.
  Quando corpus morietur
  fac, ut animae donetur
  Paradisi gloria
  Amen.
  Když tělo zemře, učiň, aby byla duši dána sláva ráje. Amen.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková