Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Gloria in excelsis Deo

  (Jakub Lokaj)


  Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
  O dulce angelorum melos quod provocat ad coelos pastores otiantes excubias celebrantes.Ó sladká píseň andělů z nebe, která probudila k oslavě pastýře odpočívající na hlídce.
  Natus est vobis Salvator, cuncti orbis gubernator in civitate David.Narodil se vám Spasitel, vladař celého světa, v městě Davidově.
  Huc omnes festinanter ad praesepe ferrenter, pastores, properemus, natumque adoremus.Sem, pastýři, všichni slavíce a běžíce k jeslím, pospěšme a klaňme se narozenému.
  Singuli parvo canentes, corda nostra offerentes, sic parvo canamus, corda offeramus.Jeden jako druhý zpívajíce maličkému a nabízejíce svá srdce, tak maličkému zpíváme a obětujeme srdce.
  Salve, rex, nate pupule, e coelo date Jesule.Buď zdráv, králi, narozené děťátko, z nebe dané Jezulátko.
  Cum judicatum veneris pastores hic inveneris Jesule parvo. Jesule parve tace, sic nos fuemur pace.Pastýři, jdouce podle rady, nalezli malé Jezulátko. Ježíšku malý, utiš se, abychom byli uchováni v míru.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková