Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  K oběti svaté

  (mešní píseň ke sv. Norbertovi; nápěv Kancionál č. 839)  Vstup

   1.
  K oběti svaté lid tvůj, Pane, spěje,
  kajícně lká nad tíží vlastních vin,
  na rtech mu vroucí modlitba se chvěje,
  by hříchy jeho smyl tvůj božský Syn.
  Norberte svatý, tys pro své pokání
  dosáhl slávy v kraji věčných krás,
  před Božím trůnem vypros smilování,
  [: k oběti svaté doprovázej nás! :]
   2.
  Andělé slavné “Gloria” své pěli,
  v Betlémě když se Láska zrodila,
  jím struny srdce Norbertova zněly,
  když k službě své si jeho zvolila.
  Poslušný hlasu Dítka chudobného
  rád v oběť dává jmění, slavný rod,
  věren vzoru Spasitele svého,
  [: vítězí tam, kde láká klamný svod. :]

  Před evangeliem

   3.
  Kéž hlas tvůj zazní do duše nám, Pane,
  ó shlédni vlídně k svému oltáři.
  Kéž slovo tvé v nás ohněm víry vzplane,
  jímž srdce naše vstříc ti zazáří.
  Jak plálo kdysi srdce Norbertovo,
  když dle tvé vůle, pln jsa zbožných tuh,
  vzníceným davům hlásal tvoje slovo,
  [: jak zjevil mu svým darem svatý Duch! :]

  K obětování

   4.
  S chlebem a vínem, Bože, přinášíme
  též srdce svá ti k svaté oběti,
  v ní závěť Krista naplněnu zříme,
  jí v paměť kněz tvůj dary posvětí.
  Marii Panně ke cti a všech svatých,
  kde Norberta plá jasně svatozář,
  i jeho druhů, k tobě láskou vzňatých,
  [: kteří svá srdce vznesli na oltář. :]
   5.
  Andělů sbory před tebou se koří,
  v prach sklání čelo jasný cherubín,
  k slávě tvé, Pane, slunce ohněm hoří,
  i moře zpívá temných ze hlubin:
  “Svatý jsi, svatý, svatý, Hospodine,
  nesmírný vesmír podnožím ti jest!”
  Nám spása v stopách Norbertových kyne,
  [: kde vládneš sám nad říší zlatých hvězd! :]

  K přijímání

   6.
  Hostie bílá v rukou kněze tvého
  úbělem vzkvétá něžné lilie
  a rubín Krve, Těla tajemného
  v kalichu zlatém ohněm se skvěje.
  Kéž příklad září Norbertův nám čirý,
  jak ctíti Krev tvou, předrahý ten skvost,
  bys úklad hříchu spadlý v kalich víry
  [: vypudil z nás, ty vzácný duše host! :]
   7.
  Beránku Boží, tys hřích světa všeho
  na kříži v mukách nevýslovných sňal.
  Skloň se, ó Pane, k bídě lidu svého,
  pokoj svůj dej a zlobu od nás vzdal!
  Nechť Otec Norbert laskavě vždy chrání
  před vlky ovce, jež jsi vykoupil,
  je přivolává ze všech světa plání,
  [: by jeden Pastýř, jeden ovčín byl. :]
   8.
  Pane, ty víš, že nejsme sice hodni,
  bys vešel v bídný srdcí našich byt,
  prosíme však, rač slovem svým den po dni
  kající duše z hříchu uzdravit.
  Tvé Tělo svaté sil nás v bouřích žití,
  ať bolných jeho necítíme ztrát,
  svým jasem ať nám v bludné cesty svítí
  [: tak vždycky věří věrný premonstrát! :]

  Závěr

   9.
  Tvá Oběť, Bože, k závěru se chýlí,
  na cestu nám své požehnání dej.
  Norbertův zjev tak svatý, zářně bílý,
  nás vzorem jasným v žití provázej!
  V boji se záštím, nenávistí dbejme
  vždy mírem čistým zachovati štít
  a pevnou vírou, láskou pomáhejme
  [: nad zlobou pekla slavně zvítězit! :]
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková