Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Lauda Sion Salvatorem


Lauda Sion Salvatorem
lauda ducem et pastorem
in hymnis et canticis.
Chval, Sione, Spasitele, chval vůdce i pastýře v hymnech a písních.
Quantum potes, tantum aude
quia maior omni laude
nec laudare sufficis.
Jak jen můžeš, tak se snaž, neboť je třeba větší chvály, než na kterou stačíš.
Laudis thema specialis
Panis vivus et vitalis
hodie proponitur.
Zvláštní předmět chvály se dnes předkládá - živý a oživující chléb.
Quem in sacrae mensa caenae
turbae fratrum duodenae
datum non ambigitur.
Jenž byl na stole při svaté večeři nesporně dán skupině dvanácti učedníků.
Sit laus plena, sit sonora
sit iucunda, sit decora
mentis iubilatio.
Buď mu chvála plná, zvučná, radostná, důstojné plesání mysli.
Dies enim solemnis agitur
in qua mensae prima recolitur
huius institutio.
Dnes se opět provádí ten slavný den, ve kterém bylo dáno prvotní ustanovení stolu.
In hac mensa novi Regis
novum Pascha, novae legis
phase vetus terminat.
Na tomto stole nová oběť nového zákona a nového krále ukončuje starý věk.
Vetustatem novitas
umbram fugat veritas
noctem lux eliminat.
Nové zaměňuje to staré, pravda zahání stín, světlo rozhání noc.
Quod in caena Christus gessit
faciendum hoc expressit
in sui memoriam.
Co Kristus při večeři dělal, to ustanovil, že se má dělat na jeho památku.
Docti sacri institutis
panem, vinum in salutis
consecramus hostiam.
Učeni svatými naukami posvěcujeme chléb a víno v oběť spásy.
Dogma datur christianis
quod in carnem transit panis
et vinum in sanguinem.
Dogma je dáno křesťanům, že se chléb mění v tělo a víno v krev.
Quod non capis, quod non vides
animosa firmat fides
praeter rerum ordinem.
Co se nedá pochopit ani vidět, posiluje živá víra mimo řád věcí.
Sub diversis speciebus
signis tantum et non rebus
latent res eximiae.
Vznešené věci se skrývají v různých způsobách pouze ve znameních, ne ve věcech.
Caro cibus, sanguis potus
manet tamen Christus totus
sub utraque specie.
Tělo pokrmem, krev je nápojem: Kristus zůstává celý v obou způsobách.
A sumente non concisus
non confractus, non divisus
integer accipitur.
Od přijímajícího nezkrácený, nerozlomený, nerozdělený: přijímá se celý.
Sumit unus, sumunt mille
quantum isti, tantum ille
nec sumptus consumitur.
Ať přijímá jeden nebo tisíc, jek on, tak oni - přijímaný nemůže být spotřebován.
Sumunt boni, sumunt mali
sorte tamen inequali
vitae vel interitus.
Přijímají dobří i špatní, přesto s různým účinkem - život nebo zavržení.
Mors et malis, vita bonis
vide paris sumptionis
quam sit dispar exitus.
Pohleď, jak stejného úkonu je rozličný výsledek: smrt špatným a život dobrým.
Fracto demum sacramento
ne vacilles, sed memento
tantam esse sub fragmento
quantum toto tegitur.
Když se láme tato svátost, nepochybuj, ale měj na paměti, že je v úlomku natolik, nakolik se skrývá v celku.
Nulla rei fit scissura
signi tantum sit fractura
qua nec status, nec statura
signati minuitur.
Roztržení nenastává ve věci samé, zlomení, které nezmenšuje ani postavení ani postavu označovaného, se týká pouze znamení.
Ecce panis angelorum
factus cibus viatorum
vere panis filiorum
non mittendus canibus.
Hle, chléb andělský učiněný pokrmem poutníků: pravý chléb synů, jenž se nemá házet psům.
In figuris praesignatur
cum Isaac immolatur
Agnus paschae deputatur
datur manna patribus.
V různých předobrazech předznamenaný, jako Izák obětovaný, seslaný velikonoční Beránek, daný jako mana otcům.
Bone pastor, Panis vere
Iesu nostri miserere
tu nos pasce, nos tuere
tu nos bona fac videre
in terra viventium.
Dobrý Pastýři, živý chlebe, Ježíši, smiluj se nad námi: Pas nás, opatruj nás, dej nám vidět tvá dobra v zemi živých.
Tu qui cuncta scis et vales
qui nos pascis hic mortales
tuos ibi commensales
coheredes et sodales
fac sanctorum civium.
Amen. Alleluia.
Ty, jenž vše víš a můžeš, který nás zde, smrtelníky, paseš: tvé zde na tomto světě spolustolovníky učiň spoludědici a společníky svatých v nebi.
Amen. Aleluja.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková