Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

RequiemINTROITUS

Requiem aeternam dona eis, Domine
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion
et tibi reddetur votum in Ierusalem.
Qui audis orationem,
ad te omnis caro veniet propter iniquitatem.
Pokoj věčný dej jim, Pane
a světlo věčné ať jim svítí.
Tobě se zpívá hymnus, Bože, na Sionu
a tobě se přináší oběť v Jeruzalémě.
Tobě, který vyslyšíš prosby,
k tobě přijde veškeré hříšné tělo.

KYRIE

Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison
Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.

GRADUALE

Requiem aeternam dona eis, Domine
et lux perpetua luceat eis.
In memoria aeterna erit justus:
ab auditione mala non timebit.
Pokoj věčný dej jim, Pane
a světlo věčné ať jim svítí.
Ve věčné paměti bude spravedlivý
nebude se bát zlé zprávy.

SEQUENTIA

Dies irae dies illa
solvet saeclum in favilla
teste David cum Sibylla.
Den hněvu, den onen, kdy bude v popelu zmařen svět, svědčí David a Sibylla.
Quantus tremor est futurus
quando iudex est venturus
cuncta stricte discussurus.
Jaký strach nastane, až přijde soudce, jež vše přísně rozsoudí.
Tuba mirum spargens sonum
per sepulchra regionum
coget omnes ante thronum.
Podivuhodný hlas trubky pronikající území hrobů shromáždí všechny před trůnem.
Mors stupebit et natura
cum resurget creatura
judicanti responsura.
Svět i smrt budou žasnout, když povstane stvoření v odpověď soudci.
Liber scriptus proferetur
in quo totum continetur
unde mundus iudicetur.
Napsaná kniha bude přinesena, jež obsahuje vše, podle čeho bude svět souzen.
Iudex ergo cum sedebit
quidquid latet apparebit
nil inultum remanebit.
Až zasedne soudce, objeví se, cokoli jest skryto, nic nezůstane nepomstěno.
Quid sum miser tunc dicturus
quem patronum rogaturus?
Cum vix iustus sit securus.
Jak se tehdy, já ubohý, budu hájit? Koho budu vzývat? Když i spravedlivý bude sotva bezpečný.
Rex tremendae maiestatis
qui salvando salvas gratis
salva me, fons pietatis.
Králi hrozné vznešenosti, jenž ty, jenž mají být spaseni, zdarma spasíš; spas mne, prameni spravedlnosti.
Recordare, Iesu pie
quae sum causa tuae viae
ne me perdas illa die.
Vzpomeň na mne, Ježíši spravedlivý, neboť jsem příčinou tvé cesty: nezatrať mne v onen den.
Quaerens me, sedisti lassus
redemisti crucem passus
tantus labor non sit cassus.
Hledaje mne, usedls znaven; vykoupils mne, vytrpěv kříž: kéž není tvá práce zbytečná.
Iuste iudex ultionis
donum fac remissionis
ante diem rationis.
Spravedlivý soudce, jež se mstíš, uděl dar odpuštění v den účtováni.
Ingemisco tamquam reus
culpa rubet vultus meus
supplicanti parce Deus.
Budu naříkat jako viník, vinou se zardí má tvář: prosícího ušetři, Bože.
Qui Mariam absolvisti
et latronem exaudisti
mihi quoque spem dedisti.
Který jsi odpustil Marii a vyslyšel kajícího lotra: i mně jsi tak dal naději.
Preces meae non sunt dignae
sed tu bonus fac benigne
ne perenni cremer igne.
Mé prosby nejsou tebe hodny, ale ty, dobrý, učiň laskavě, abych nebyl uvržen do žhavého ohně.
Inter oves locum praesta
et ab haedis me sequestra
statuens in parte dextra.
Vykaž mi místo mezi ovcemi, od kozlů mne odděl, nech mne stát po své pravici.
Confutatis maledictis
flammis acribus addictis
voca me cum benedictis.
Poté, co odejdou zavržení do plamenů žhavých, mne povolej s požehnanými.
Oro supplex et acclinis
cor contritum quasi cinis
gere curam mei finis.
Volám tě, pokorně skloněný, srdce zkroušené jako popel: pečuj o mne při mém konci.
Lacrimosa dies illa
qua resurget ex favilla
Slzavý bude onen den, kdy povstane z popela
Iudicandus homo reus
Huic ergo parce, Deus.
obviněný člověk k soudu: tehdy ho ušetři, Bože.
Pie Iesu Domine
dona eis requiem
Amen.
Dobrotivý Pane Ježíši, dej jim pokoj.
Amen.

OFFERTORIUM

Domine Jesu Christe, Rex gloriae
libera animas omnium fidelium defunctorum
de poenis inferni et de profundo lacu:
Libera eas de ore leonis
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum.
Sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam.
Quam olim Abrahae promisisti et semini eius.
Pane Ježíši Kriste, Králi slávy
osvoboď duše věrných zemřelých
z pekelných trestů a hlubin:
Vysvoboď je ze lví tlamy
ať je nepohltí podsvětí,
ať nepadnou do temnot.
Ale přejasný svatý Michael
ať je doprovodí do svatého světla.
Jak jsi slíbil Abrahámovi a jeho potomkům.
Hostias et preces tibi Domine laudis offerimus
tu suscipe pro animabus illis
quarum hodie memoriam facimus:
fac eas, Domine, de morte transire ad vitam.
Obětmi a prosbami ti, Pane, vzdáváme chválu
přijmi je za ony duše
na které dnes pamatujeme:
dej jim, Bože, přejít ze smrti k životu.

AGNUS DEI

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
dona eis requiem.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
daruj jim pokoj věčný.

COMMUNIO

Lux aeterna luceat eis, Domine:
Cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.
Requiem aeternam dona eis Domine
et lux perpetua luceat eis.
Světlo věčné ať jim svítí, Pane:
Ať jsou navěky s tvými svatými, neboť jsi dobrý.
Pokoj věčný dej jim, Pane
a světlo věčné ať jim svítí.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková