Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Stabat Mater


Stabat Mater dolorosa
iuxta crucem lacrimosa
dum pendebat Filius.
Stála Matka bolestiplná a plačící vedle kříže, na němž pněl její syn.
Cuius animam gementem
contristatam et dolentem
pertransivit gladius.
Její lkající, zkormoucenou a bolestnou duši proťal meč.
O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
Mater unigeniti
Ó jak smutná a sklíčená byla ona požehnaná Matka Jednorozeného.
Quae moerebat et dolebat
pia Mater, cum videbat
Nati poenas inclyti.
Jak truchlila a jaký měla zármutek ta dobrá Matka, když viděla bolesti svého milovaného Syna.
Quis est homo, qui non fleret
Christi Matrem si videret
in tanto supplicio?
Je člověk, který by neplakal, kdyby viděl Kristovu matku v takovém ponížení?
Quis non posset contristari
Piam Matrem contemplari
dolentem cum Filio?
Kdo by se neslitoval, kdyby uzřel zbožnou matku trpící se Synem?
Pro peccatis suae gentis
vidit Iesum in tormentis
et flagellis subditum
Pro hříchy svého lidu vidí Ježíše v mukách a podrobeného bičování.
Vidit suum dulcem Natum
morientem, desolatum
dum emissit spiritum.
Viděla své sladké dítě, umírajícího a opuštěného, dokud nevypustil duši.
Eia Mater, fons amoris
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.
Matko, prameni lásky, dej mi pocítit sílu bolesti, kéž s tebou truchlím.
Fac, ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum
ut sibi complaceam.
Učiň, ať mé srdce plane láskou ke Kristu Bohu, abych se mu zalíbil.
Sancta Mater, istud agas
Crucifixi fige plagas
cordi meo valide.
Ty sama, svatá Matko, učiň, aby rány Ukřižovaného byly vtištěny do mého srdce.
Tui Nati vulnerati
tam dignati pro me pati
poenas mecum divide.
O bolesti tvého raněného Syna, který tolik pro mne ráčil trpět, se se mnou poděl.
Fac me vere tecum flere
Crucifixum condolere
donec ego vixero.
Nech mne s tebou plakat, litovat Ukřižovaného, dokud budu žít.
Iuxta crucem tecum stare
te libenter sociare
in planctu desidero.
Přeji si stát s tebou vedle kříže a připojit se chutě k tobě v pláči.
Virgo virginum praeclara
mihi iam non sis amara
fac me tecum plangere.
Přejasná Panno panen, nestaň se mi hořkou, nech mne s tebou naříkat.
Fac, ut portem Christi mortem
passionis fac consortem
et plagas recolere.
Učiň, abych nesl Kristovu smrt, měl účast na jeho utrpení a uvažoval o jeho ranách.
Fac me plagis vulnerati
Cruce hac inebriari
ob amorem Filii
Zraň mne jeho ranami, opoj mne křížem tímto kvůli Synově lásce.
Fac me Cruce custodiri
morte Christi praemuniri
confoveri gratia
Jeho kříž nechť mne střeží, Kristova smrt chrání a milost občerstvuje.
Inflammantus et accensus
per te, Virgo, sim defensus
in die iudicii
Zapálený a zanícený, tebou kéž jsem, Panno, chráněn v den soudu.
Christe, cum sit hinc exire
fac per Matrem me venire
ad palmam victoriae.
Kriste, až budu umírat, nech mne skrze Matku dojít palmy vítězství.
Quando corpus morietur
fac, ut animae donetur
Paradisi gloria
Amen.
Když tělo zemře, učiň, aby byla duši dána sláva ráje. Amen.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková